Przedszkole nr 53 logo

INFORMACJE DLA DZIECI PRZYJĘTYCH NA NOWY ROK 2024/25

Drodzy Rodzice,

zebranie z rodzicami dzieci, które zaczynają edukację w naszym przedszkolu odbędzie się 26 czerwca 2024 o godzinie 17.00

Spotkania adaptacyjne odbędą się:

 • 3 lipca 2024 – 9:00 – 11:00
 • 4 lipca 2024 – 14:00 – 16:00

Serdecznie zapraszamy.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW NA NOWY ROK 2024/2025 (dzieci nowoprzyjęte)

! Informujemy, iż do 07.06.2024 należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów na nowy rok szkolny 2024/2025. !

Komplet  załączonych poniżej dokumentów należy wydrukować, szczegółowo uzupełnić oraz podpisać przez oboje rodziców/opiekunów prawnych i dostarczyć do administracji przedszkola:

Prosimy rodziców dzieci nowoprzyjętych o wyrobienie karty mieszkańca Gdyni do końca sierpniagdyż będzie ona potrzebna do czytników ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Wszelkie informacje dotyczące wyrobienia powyższej karty znajdziecie Państwo na stronie miasta Gdyni https://karta.um.gdynia.pl

Informujemy, iż upoważnienia do odbioru dziecka rodzice/prawni opiekunowie będą mogli uzupełnić na początku września (nr karty, pesel itp.). Przypisywanie w systemie przez rodzica/prawnego opiekuna osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola będzie można dokonywać dopiero 02.09.2024r.

AWARIA USUNIĘTA

Drodzy Rodzice,

z radością informujemy, że udało się usunąć awarię i w dniu jutrzejszym przedszkole będzie pracować w normalnym trybie.
Bardzo dziękujemy za wyrozumiałość i pozostawienie dzieci w domach.

PRZEDSZKOLNA WYCIECZKA DO PARKU CZAROGRODY

W dniu 14.05 odbędzie się wycieczka do Parku Czarogrody. Jest to pierwszy w Polsce Park rozrywki zbudowany w oparciu o oryginalną baśniową historię. Dziękujemy Radzie Rodziców za zorganizowanie wycieczki dla wszystkich grup przedszkolnych.

REKRUTACJA – POTWIERDZENIE WOLI DLA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

Prosimy o składanie „POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DO PRZEDSZKOLA” wszystkich rodziców dzieci, które zakwalifikowały się do naszej placówki.

Druk jest do pobrania w systemie rekrutacyjnym lub tutaj: Potwierdzenie_woli_zapisu_-_przedszkole.

Potwierdzić można również elektronicznie w systemie.

Brak potwierdzenia do 25 kwietnia do godz. 16.00 jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Informacje na temat wolnych miejsc w przedszkolach w Gdyni oraz rekrutacji uzupełniającej tutaj

ODPROWADZAM SAM

„Odprowadzam Sam” to kampania organizowana przez Gdyńskie Centrum Sportu. Jej tegoroczna,  edycja rozpoczęła  się 3 kwietnia i trwa do 31 maja. 

Regularne chodzenie lub dojazd do przedszkola i szkoły na rowerze pozytywnie wpływa na wzrost aktywności wśród dzieci. Sprawia też, że w przyszłości częściej i z większą chęcią wybierają one ekologiczne metody przemieszczania się po mieście, rezygnując z podróży samochodem. Poprzez akcję „Odprowadzam Sam” zachęcamy do zmiany nawyków transportowych, aby wspólnie poprawiać stan środowiska i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zachęcamy rodziców którzy podwożą swoje dzieci samochodem, aby pozostawili auto 300-500 metrów od przedszkola i ten ostatni kawałek pokonali pieszo, rowerem lub hulajnogą.

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Harmonogram przyjmowania wniosków rekrutacyjnych  – prosimy o zastosowanie się do wyznaczonych dni i godzin przyjmowania interesantów:

11.03.2024 – 12:00-15:00
12.03.2024 – 8:00-16:00
13.03.2024 – 09:00-15:00
14.03.2024 – 7:00-17:00
15.03.2024 – 8:00-16:30
18.03.2024 –10:00 -15:00
19.03.2024 – 8:00- 16:30
20.03.2024 – 9:00 -14:00
21.03.2024 – 8:00 -16:30
22.03.2024 – 8:00 -16:00

 

Jednocześnie informujemy, iż komisja rekrutacyjna przyjmuje tylko wnioski w wersji papierowej wraz z kompletem załączników.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA OD 11.03.2024

Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025.
Na dzieci czekają miejsca w 45 przedszkolach i 28 szkołach podstawowych na terenie Gdyni.

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni na rok szkolny 2024/2025

Strona do logowania:  www.gdynia.pl/rekrutacja

Zalogować się do powyższego systemu będzie można

11 marca 2024 r. od godz. 12:00.

INFORMACJE OGÓLNE

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 • rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców oraz opiekunów prawnych dziecka,

 • przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej/zespole szkolno – przedszkolnym/zespole szkół

1. Rekrutacja zasadnicza i uzupełniająca na rok szkolny 2024/2025 odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, w terminach określonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni, w oparciu o kryteria ustalone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz określone przez Radę Miasta Gdyni.

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły.

3. Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2018 – 2021, zamieszkałe w Gdyni.

Dzieci urodzone w 2022 roku nie uczestniczą w rekrutacji. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie minimum 2 lat i 6 miesięcy) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej – na wolne miejsca.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obszarem Gdyni mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2018) obowiązane są odbyć przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych
we wniosku, rodzicom dziecka wskazane zostanie inne miejsce realizacji edukacji przedszkolnej.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych (ogólnodostępnych) biorą udział w rekrutacji elektronicznej na zasadach ogólnych.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców w wybranej placówce, która prowadzi oddział integracyjny.

4. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc. W rekrutacji nie biorą udziału dzieci kontynuujące, których rodzice złożyli w placówce deklarację o kontynuacji w roku szkolnym 2024-2025 wychowania przedszkolnego w dotychczasowej placówce.

W sytuacji, gdy rodzice zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, do którego obecnie uczęszcza, rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń !!!

PRZEBIEG REKRUTACJI

Od 11 marca od godz. 12.00 do 22 marca 2024 r. do godz. 16.00 – składanie wniosków oraz kompletu dokumentów potwierdzających wybór danego kryterium do placówki pierwszego wyboru.

5. Czynności dotyczące złożenia wniosku

 • Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej na stronie: www.gdynia.pl/rekrutacja2024 . Wnioski będą również do pobrania w każdym przedszkolu oraz w Wydziale Edukacji UM Gdyni (ul. Śląska 35/37, budynek A, I piętro pokój B 102 lub C 105) od 11 marca 2024 r.

 • Rodzice wskazują od 1 do 3 wybranych przedszkoli, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.

 • Przedszkole wskazane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

 • Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć w formie papierowej wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru.

 • Niezłożenie wniosku o przyjęcie dziecka w terminie do 22 marca 2024 r. do godz. 16.00
  w przedszkolu pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie wskazanych
w nim kryteriów. Oświadczenia dostępne będą w systemie rekrutacyjnym.

 • Do dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów sporządzonych w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 • Dyrektor przedszkola pierwszego wyboru odpowiedzialny jest za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie elektronicznym.

6. Kryteria naboru

1) Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria ustawowe

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę wolnych miejsc w danym przedszkolu,

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone

w ustawie Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe (lit. a-g), które posiadają jednakową wartość

50 punktów:

a) wielodzietność rodziny kandydatatj. kryterium dotyczące rodziny wychowującej troje i więcej

dzieci,

dokumentem potwierdzającym spełnianie tego kryterium jest oświadczenie o wielodzietności

rodziny kandydata;

 1. niepełnosprawność kandydata,

 2. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 3. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 4. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w lit. b-e to:

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44);

 1. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, tj. samotne wychowywanie dziecka przez pannę,

kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko
z jego rodzicem,

dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium to: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

 1. objęcie kandydata pieczą zastępczą – spełnianie kryterium potwierdza dokument stwierdzający

objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 177).

Dokumenty wymienione w lit. b-g mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

2) Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria samorządowe

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami,
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wnioski spełniające kryteria

określone przez Radę Miasta Gdyni, tzw. kryteria samorządowe:

a) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób

fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; kryterium

stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 12 pkt.;

dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryterium są:

– kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką wpływu) urzędu

skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

– zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości

osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub

– urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu

teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);

b) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie

umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną

działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie

wychowującego dziecko – 6 pkt.;

dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryterium są:

– zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

– zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

– zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie dziennym,

– oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności gospodarczej

wraz z numerem NIP;

 1. dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym

lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 5 pkt.,

dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest karta szczepień lub książeczka zdrowia dziecka do wglądu;

d) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/
oddziale przedszkolnym/szkole
(także działających w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego

lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym,

na który prowadzona jest rekrutacja – 3 pkt.,

dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest oświadczenie o zgłoszeniu do

przedszkola (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół)

pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji
w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale

przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;

e) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu

szkolno – przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której

o przyjęcie ubiega się; kryterium dotyczy dzieci 6-letnich i ewentualnie 5-letnich biorących udział

w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej prowadzonej

przez Gminę Gdynia – 2 pkt.;

dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest oświadczenie o zamieszkaniu dziecka
w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko

ubiega się;

 1. wiek kandydata – w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów
  w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc

i dzień uroczenia – 1 pkt.,

dokumentem potwierdzającym spełnianie powyższego kryterium jest oświadczenie zawarte

we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

7. Weryfikacja wniosków

 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe.

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami,
  na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria samorządowe.

 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających informacje zawarte
w oświadczeniach w wyznaczonym terminie,

zwrócić się do Prezydenta Gdyni o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W celu potwierdzenia oświadczenia Prezydent Gdyni może:

skorzystać z informacji dostępnych w urzędzie,

– wystąpić o nie do instytucji publicznych,

– zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu

środowiskowego.

 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

8. Wyniki rekrutacji:

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego,

w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia
w dniu
22 kwietnia o godz. 12.00 – w rekrutacji podstawowej

oraz w dniu 10 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 w rekrutacji uzupełniającej.

Informacja ta dostępna będzie poprzez zalogowanie do systemu naboru (dla rodziców, którzy wypełnili

wnioski elektronicznie) oraz w przedszkolu pierwszego wyboru.

9. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka

w terminie do 25 kwietnia do godz. 16.00 w rekrutacji podstawowej

oraz w terminie do 13 czerwca 2024 r. do godz. 16.00 w rekrutacji uzupełniającej.

Potwierdzenia woli zapisu można dokonać:
elektronicznie, w systemie rekrutacyjnym

lub

pisemnie – w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane (druki będą dostępne

na stronach internetowych przedszkoli oraz w przedszkolach).

Niezłożenie ww. oświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca i będzie

skutkować skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.

Podział na grupy przedszkolne nastąpi po zakończeniu rekrutacji. Organizacja grup (jednorodnych

wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację

przedszkolną i przyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025.

10. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

w dniu 29 kwietnia o godz. 12.00 w rekrutacji podstawowej

oraz w dniu 17 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 w rekrutacji uzupełniającej.

Informacja ta dostępna będzie poprzez zalogowanie się do systemu naboru (dla rodziców, którzy wypełnili

wnioski elektronicznie) oraz w przedszkolu pierwszego wyboru.

11. Procedura odwoławcza:

Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, mogą:

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka
  do przedszkola
  w terminie 3 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
  i nieprzyjętych ,

 • po otrzymaniu uzasadnienia odmowy przyjęcia wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie
  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  w terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia.

12. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (na wolne miejsca):

a) 24 maja o godz. 12.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc:

www.gdynia.pl/rekrutacja2024

b) od 27 maja od godz. 12.00 do 3 czerwca do godz. 16.00 – składanie wniosków oraz kompletu

dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w placówce pierwszego wyboru,

c) 10 czerwca o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy

kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia,

d) do 13 czerwca do godz. 16.00potwierdzenie przez rodzica woli zapisu do placówki, do której

dziecko zostało zakwalifikowane.

e) 17 czerwca o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy
kandydatów nieprzyjętych.

f) procedura odwoławcza – rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, mogą:

wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka
do przedszkola w terminie 3 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych ,

po otrzymaniu uzasadnienia odmowy przyjęcia wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia.

29 sierpnia 2024 r. o godz. 12.00

opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Harmonogram przyjmowania wniosków – prosimy o zastosowanie się do wyznaczonych dni i godzin przyjmowania interesantów

                   11.03.2024 – 12:00-15:00

                   12.03.2024 – 8:00-16:00

                   13.03.2024 – 09:00-15:00

                   14.03.2024 – 7:00-17:00

                   15.03.2024 – 8:00-16:30

 

                   18.03.2024 –10:00 -15:00

                   19.03.2024 – 8:00- 16:30

                   20.03.2024 – 9:00 -14:00

                   21.03.2024 – 8:00 -16:30

                   22.03.2024 – 8:00 -16:00

Jednocześnie informujemy, iż komisja rekrutacyjna przyjmuje tylko wnioski w wersji papierowej wraz z kompletem załączników.

REKRUTACJA 2024/2025

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do prowadzonych przez samorząd Gdyni przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie zgodnie z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, ustalonymi w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 7252/24/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2024 r.

 

Harmonogram rekrutacji

8 marca 2024 r. o godz. 12.00 – udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja2024

11 marca od godz. 12.00 do 22 marca 2024 r. do godz. 16.00 –  składanie wniosków
o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

22 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,

do 25 kwietnia 2024 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,

29 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca:

24 maja 2024 r. o godz. 12.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja2024  wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,

 27 maja od godz. 12.00 do 3 czerwca 2024 r. do godz. 16.00 –  składanie wniosków
o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

10 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych,

do 13 czerwca 2024 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,

17 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych,

29 sierpnia 2024 r. o godz. 12.00 – opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

W pierwszej kolejności w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe, określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Jest ich siedem i obowiązują w całym kraju:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kryteria mają jednakową wartość – każde 50 punktów.

 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez ustawę Prawo oświatowe są:

 

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

od 2) do 5) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44),

6) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego

dziecka wspólnie z jego rodzicem,

7) dokument stwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.

Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.).

 

W drugiej kolejności pod uwagę brane są kryteria określone przez samorząd Gdyni, dodatkowo punktowane gdy:

 

1) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy
od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 12 pkt.,

2) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 6 pkt.,

3) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 5 pkt.,

4) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 3 pkt.,

5) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się; kryterium dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych
w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gdynia – 2 pkt.,

6) w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia – 1 pkt.

 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez organ prowadzący, czyli samorząd są:

 • a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką

wpływu) urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

 1. b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania
  o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub
 2. c)  urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę

podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);

2)   a)     zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

 1. b) zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 2. c) zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie

dziennym,

 1. d)  oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności

gospodarczej wraz z numerem NIP;

3) kopia karty szczepień lub książeczki zdrowia dziecka do wglądu;

4) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (także działających w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;

5) oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;

6) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

  ZAŁĄCZNIK NR 1 – MX-2651_20240130_113706