Przedszkole nr 53 logo

KONKURS PLASTYCZNY

Obrazek wyróżniający

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-KONSTRUKCYJNEGO
NA PACYNKĘ I KUKIEŁKĘ PT.:„ZABAWA W TEATR”
ORGANIZATOR: Przedszkole Nr 53


1. Cele konkursu:
• rozbudzenie zainteresowań teatrem i literaturą dla dzieci,
• rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych,
• pobudzenie inwencji twórczej, fantazji i ekspresji plastycznej,
• poznanie technik budowy lalki teatralnej,
• zachęcanie rodziców do wspólnych, twórczych działań z dzieckiem.
2. Miejsce i termin:
• Prace należy dostarczać nauczycielom grup – do dnia
30 listopada 2018r.
• Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniach 12 – 14 grudnia 2018r.
3. Kategorie:

1. PACYNKA – rodzaj lalki teatralnej nakładanej na dłoń jak rękawiczka i poruszanej palcami aktora-animatora 2. KUKIEŁKA – lalka teatralna umieszczona na kiju i nim poruszana
Dzieci w wieku:
3 – 4 lat: nagrody za zajęcie I, II, III miejsca

5 – 6 lat: nagrody za zajęcie I, II, III miejsca

3 – 4 lat: nagrody za zajęcie I, II, III miejsca

5 – 6 lat: nagrody za zajęcie I, II, III miejsca

4. Zasady uczestnictwa w konkursie:
• Technika i forma prac: przestrzenna praca plastyczna wykonana z dowolnego tworzywa.
• Prace powinny zawierać przymocowany opis: nazwa pacynki albo kukiełki (np. bohater bajki pt.:„………” lub wymyślony), imię, nazwisko, wiek oraz nazwę grupy, do której uczęszcza dziecko.
• Każda rodzina może zgłosić 1 pracę w każdej kategorii.
• Maksymalna wysokość prac 30cm.
5. Kryteria oceny prac:
• pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu;
• estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji;
• dobór i wykorzystanie materiałów;
• wkład pracy dziecka;
6. Dodatkowe informacje:
• Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w naszym przedszkolu.
• Spośród zebranych prac jury nagrodzi najciekawsze pacynki i kukiełki według przedstawionych kategorii.
• Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej naszego przedszkola.
• Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.
7. Informacja RODO:
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) przekazywanych przez uczestników jest Przedszkole nr 53, ul. Wiczlińska 93, 81-577 Gdynia.
Dane osobowe podane przez uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie przez administratora danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu w tym informacji o jego rozstrzygnięciu, przekazania nagród oraz ogłoszenia listy laureatów na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej przedszkola. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest wymagane do udziału w konkursie i jego realizacji. Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Koordynatorzy:
Urszula Szewczuk, Magdalena Warkusz, Mariola Kolasa, Katarzyna Gawron

Zapraszamy do udziału w konkursie całe rodziny !!!