ROZKŁAD DNIA

6.00 – 8.15
 • schodzenie się dzieci,
 • gry i zabawy dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela,
 • indywidualne zajęcia z dziećmi o specjalnych potrzebach, wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień
8.15 – śniadanie, 10.00 – drugie śniadanie, 11.30 – obiad 

Podstawa programowa 

8.00-13.00

 • ćwiczenia poranne, zabawy integracyjne, w grupie zorganizowane przez nauczyciela,
 • zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, organizacyjne, relaksacja,
 • zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego – rozwijanie różnorodnej aktywności dzieci
 • zabawy na powietrzu, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo – ogrodnicze, spacery (poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola)
 • zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego. gry sportowe i ćwiczenia kształtujące sprawność fizyczną dzieci. Gry i zabawy w sali w przypadku złych warunków atmosferycznych.
 • zabawy dowolne podjęte z inicjatywy dzieci, czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, poobiedni relaks lub zajęcia relaksacyjne i inne.
14.00 –  podwieczorek

 

13.00 – 17.00 

 • różne formy relaksu, czytanie literatury dziecięcej przez nauczyciela, słuchanie nagrań muzyki klasycznej lub relaksacyjnej. zabawy dowolne podjęte z inicjatywy dzieci w kącikach zainteresowań
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cech, zdolności, zainteresowania, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych
 • zajęcia dodatkowe