Przedszkole nr 53 logo

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA I PROCEDURA ODWOŁAWCZA

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszego przedszkola zostały wywieszone w siedzibie placówki. Informacja jest również dostępna po zalogowaniu się do systemu naboru.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola muszą wypełnić oświadczenie woli przyjęcia dziecka. Należy je złożyć najpóźniej do 25 kwietnia 2022r. do godz. 16.00.

Jeżeli ktoś nie ma możliwości przyniesienia w tym terminie dokumentu do przedszkola, może przesłać je na adres: administracja@p53.edu.gdynia.pl

Niepodpisanie ww. oświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca i będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej  wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola w dniu 28 kwietnia 2022 r.  o godz. 12.00.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA
Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:
  • w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i listy dzieci nieprzyjętych – czyli od 29 kwietnia do 5 maja – wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Uzasadnienie odmowy przyjęcia sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica;
  • w terminie 7 dni otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.